رشته مهندسی شیمی - مقطع تحصیلات تکمیلی

رشته مهندسی شیمی در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل متشکل از 3 گرایش کلی است که دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری داخل کشور از طریق آزمون سراسری و همچنین دانشجویان غیر ایرانی از بخش بین الملل می توانند در هر یک از این گرایش ها مشغول به تحصیل شوند. این گرایش ها عبارتند از:

مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی-ترموسینتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی-فرآیندهای جداسازی (طراحی فرآیند و فرآیندهای جداسازی)

به منظور ارتباط با مدیران گروه هر یک از گرایش های دانشکده مهندسی شیمی به بخش ساختار سازمانی مراجعه نمایید.