مطالب مرتبط با کلید واژه

مهندسی شیمی جداسازی


مهندسی شیمی - فرآیندهای جداسازی

گروه فرایندهای جداسازی تاریخچه این گروه شامل دو گرایش فرآیندهای جداسازی و طراحی فرآیند می‌باشد که گروه فرایندهای جداسازی آن در سال 1390 و گروه طراحی فرایند در سال 1394 در دانشکده مهندسی شیمی تاسیس گردیدند. جایگاه، ضرورت وجودی و نیاز کشور گرایش فرآیندهای ...